Ubytovací řád

Hosté jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem

UBYTOVACÍ ŘÁD

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

 

Příjezd – Odjezd

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu.

Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje bude provedeno dle dohody s provozovatelem.

Ubytovaní jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v prostorách penzionu, řádně si před vstupem očistit obuv a po penzionu se pohybovat v domácí obuvi.

Nejpozdější možná doba ubytování (check-in) je do 20:00 hodin.

Host na počátku složí vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč, která bude vrácena při odjezdu, pokud nebude zařízení poškozeno.

Při počátku ubytování host přebírá pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu nedbalostí nebo úmyslně a způsobená škoda přesáhne výši kauce, je host povinen škodu uhradit. Při ztrátě klíče může provozovatel požadovat po hostovi odpovídající náhradu a host je povinen ji uhradit.

Pokoj musí být opuštěn a klíče předány správci penzionu (check-out) v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hod. Personál provede prověření pokoje a užívaných prostor. V případě, že host předá pokoj nebo ostatní místnosti s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

Pravidla pro hosty

Je zakázáno vnášet do penzionu psychotropní a omamné látky. Ve všech prostorách penzionu je přísný zákaz kouření. Děti mladší 10 let mohou pobývat v prostorách penzionu pouze v pod dohledem osoby starší 10 let.

Pobyt se psem musí být dopředu sjednán se správcem penzionu. Pes nesmí být ponechán sám bez dozoru uvnitř penzionu a ke spaní musí mít zajištěn svůj pelech.

Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 do 6:00 hod.

Není dovoleno bez vědomí provozovatele umožnit vstup do penzionu jiným osobám, které nejsou v penzionu ubytované.

Není dovoleno bez vědomí provozovatele rozdělávat oheň v krbových kamnech.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Ostatní je řešeno dle občansko-právního předpisu. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli, personálu nebo zaměstnanci nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA:

  • Tísňové volání 112
  • První pomoc 155
  • Hasiči 150
  • Policie 158

 

Ostatní:

Výměna ložního prádla se při delších pobytech provádí 1x týdně, nebo dle domluvy. Výměna ručníků, koše, toal. papíru na požádání.

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požádat o úhradu za poskytnuté služby.

Host je při opuštěné penzionu povinen v pokoji vypnout světla, popř. vypnout všechny el. spotřebiče.

Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád.

Přejeme příjemný pobyt v penzionu Hradního pivovaru Hustopeče.

Adresa penzionu: Hradní 2, 693 01 Hustopeče

Kontakty na provozovatele:

  • M. Matochová
    • + 420 724 186 516
  • A. Matocha
    •  +420 602 587 797

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace